Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Górka Pabianicka

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pabianice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm) oraz uchwały Nr XXXI/284/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Górka Pabianicka - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Górka Pabianicka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 września 2019 r. do 3 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach w godzinach od 12:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (w sekretariacie pok. 1) lub na adres Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019  r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach  o godz. 13:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Górka Pabianicka,

- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,

2)      ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (pok. 11 lub w sekretariacie pok. 1),

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl  

w terminie do dnia 18 października 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice oraz jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane dla potrzeb procedury sporządzania projektu planu.

 

Wójt Gminy Pabianice

                                                                                                            Marcin Wieczorek

Załączniki

5_prognoza_gorka pabianicka-wylozenie (644.1kB)    
6-PROGNOZA-Pabianice_Górka Pabianicka__wylozenie (3.4MB)    
8_uchwała_GÓRKA PABIANICKA__wyłożenie (871.1kB)    
11_gorka pabianicka - wyłożenie (714.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Krzemiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-09-02 11:28:03
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-09-02 11:35:57
Ostatnia zmiana:2019-09-04 12:47:24
Ilość wyświetleń:251