Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE
o dopisywaniu do spisów wyborców

1. Osoby przebywające czasowo na obszarze Gminy Pabianice w dniu 13 października 2019 r. oraz osoby nigdzie niezamieszkałe są dopisywane do spisu wyborców na swój wniosek, złożony najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.

2. Osoby zameldowane w gminie Pabianice tylko na pobyt czasowy, będą mogły wziąć udział w głosowaniu pod warunkiem złożenia najpóźniej do dnia 8 października 2019 r. pisemnego wniosku o dopisanie do spisu wyborców.

3. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, są dopisywani na swój wniosek do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek taki należy złożyć między 22 września 2019 r. a 30 września 2019 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej do dnia 11 października 2019 r.

4. Osoby niepełnosprawne, na swój wniosek wniesiony najpóźniej do dnia 8 października 2019 r., są dopisywane do spisów wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze Gminy Pabianice, w tym także w obwodzie głosowania, w którym siedziba obwodowej komisji wyborczej jest lokalem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Osoby, które kończą 18 lat w dniu 13 października 2019 r. mają prawo do uczestniczenia w wyborach. Osoba taka powinna posiadać dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości, np. legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty.

6. Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do dnia 8 października 2019 r. pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu.


Wnioski należy składać najpóźniej do dnia 8 października 2019 r. w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ewidencja ludności pokój nr 6 w godz. pracy urzędu.

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Mariola Kudra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-09-25 13:39:27
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-09-25 13:42:19
Ostatnia zmiana:2019-09-25 13:52:13
Ilość wyświetleń:183