Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Opłata adiacencka

 

Stawki procentowe opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Pabianice:

Do inwestycji w przypadku których stworzono warunki techniczne do przyłączenia się przed wejściem w życie uchwały nr XX/162/2012 na podstawie Art. 145. ust. 2 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.), do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, to jest:

Opłata adiacencka stanowi budżetowy dochód gminy, a ustalana jest tylko na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (art.4 pkt.ll ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zmianami).

Oplata adiacenka przy budowie urządzeń infrastruktury technicznej - wody i kanalizacji.

Opłata adiacencka naliczana jest w odniesieniu do każdej nieruchomości bez względu na jej rodzaj i położenie jeżeli urządzenie infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z naliczenia opłaty adiacenckiej wyłączone zostały nieruchomości przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne. Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty adiacenckiej są właściciele nieruchomości Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej uzależniona jest od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Do stwierdzenia faktu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej uprawnieni są rzeczoznawcy majątkowi,którzy określą wartość danej nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu oraz według cen stosowanych w dniu wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Fakt wzrostu wartości nieruchomości jak i jego wysokość nie zależy od swobodnego uznania organu gminy lecz od jego wykazania i udowodnienia opinią o wzroście wartości nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uchwała rady gminy

Wysokość opłaty adiacenckiej może wynosić nie więcej niż 50 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaka nieruchomość miała po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej ustala rada gminy w drodze uchwały.

Decyzja

Organem uprawnionym do ustalenia opłaty adiacenckiej w imieniu gminy jest wójt, który może w drodze decyzji,ustalić opłatę adiacencka każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Decyzja o ustalenie opłaty adiacenckiej,winna być wydana w ciągu 3 latjicząc od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej - budowa wodociągu i kanalizacji - protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytku sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej staje się zatem wymagalne po upływie 14 dni od dnia uzyskania przez decyzję waloru ostateczności. Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości,rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat, warunki rozłożenia na raty określa wójt w decyzji o ustaleniu opłaty, a w szczególności określa okres czasu, przez jaki będą uiszczane opłaty. W przypadku ustalenia przez wójta ratalnej opłaty, należności gminy z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki,której podstawą wpisu w księdze wieczystej jest decyzja o ustalenie opłaty adiacenckiej - raty roczne opłaty adiacenckiej podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP

Załączniki

Uchwała nr XX/162/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 14 maja 2012 r. w Sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (183kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 19/85/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 czerwca 2012 r. stwierdzająca nieważność par. 2 ust. 2 uchwały nr XX/162/2012 (208.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Rzepkowski
Data utworzenia:2011-01-18 21:07:26
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2011-01-18 21:08:06
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2011-01-18 21:14:35
Ostatnia zmiana:2012-07-05 10:40:12
Ilość wyświetleń:15867