Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach

 

Nazwa:

Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie

Miejscowość:

Pawlikowice 103

Kod pocztowy:

95- 200

Poczta:

Pabianice

NIP:

731 102 68 67

REGON:

001103015

E-mail:

pawlikowice103@wp.pl

Telefon:

42 214 05 29

Faks:

42 226 71 91

Strona www:

www.pawlikowice.net.pl

 

 Szkoła znajduje się przy trasie Pabianice-Bełchatów. Połączenie z m. Pabianice autobusem miejskim nr 265 (przystanek przy pętli autobusowej).

 

Zakres działań jednostki

Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej- Curie w Pawlikowicach jest szkołą publiczną, która:

 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 2. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.
 3. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 5. Stosuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania sprawdzianów zewnętrznych w szkołach publicznych. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Oświatowej z 7 września 1991 r. oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie uwzględniając Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki, a w szczególności:
  1. dąży do wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
  2. umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie oraz do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  3. przygotowuje wychowanka i ucznia do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,
  4. umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
  5. zapewnia rozbudzanie aspiracji edukacyjnych uczniów,
  6. umożliwia zdobycie umiejętności samodzielnego uczenia się, pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów,
  7. zapewnia naukę obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz nauki języków obcych,
  8. rozwija czytelnictwo wśród uczniów poprzez umożliwianie dostępu do zbiorów biblioteki,
  9. upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
  10. rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
  11. kształtuje środowisko wychowawcze adekwatne do oczekiwań uczniów, rodziców, warunków szkoły i wieku uczniów,
  12. zabezpiecza opiekę wychowawczą oraz bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych w szkole i poza szkołą,
  13. udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  14. organizuje w razie potrzeby pobieranie nauki i opiekę uczniom niepełnosprawnym,
  15. uczy samorządności i rozwija tą samorządność wśród uczniów,
  16. umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej,
  17. wspomaga wychowawczą rolę rodziny

Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne, a mianowicie:

 1. realizację szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników
 2. realizację szkolnego programu wychowawczego, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym,
 3. realizację szkolnego programu profilaktyki, który dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,
 4. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka,
 5. rozpoznawanie przyczyn trudności edukacyjnych i problemów wychowawczych,
 6. organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
 7. prowadzenie zespołów wyrównawczych,
 8. prowadzenie w razie potrzeby zajęć rewalidacyjnych i innych specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych,
 9. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie i zakresie dostosowanym do potrzeb uczniów i możliwości szkoły,
 10. organizowanie w uzasadnionych przypadkach indywidualnego toku nauki w celu umożliwienia uczniom rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań, 
 11. organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych i umożliwienie uczniom uczestnictwa w konkursach gminnych, powiatowych i rejonowych,
 12. organizowanie zawodów sportowych na szczeblu szkoły i gminy oraz uczestnictwo uczniów w zawodach powiatowych i rejonowych,
 13. organizowanie wycieczek mających charakter interdyscyplinarny,
 14. współpracę z rodzicami,
 15. współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami,
 16. organizację i prowadzenie opieki higieniczno - lekarskiej we współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Pawlikowicach.

Metadane

Źródło informacji:Anna Chodasewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2009-08-11 12:49:37
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2009-08-11 12:51:25
Ostatnia zmiana:2014-11-25 09:56:40
Ilość wyświetleń:10102