Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW GMINNEJ RADY SENIORÓW W GMINIE PABIANICE


Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 10 ust. 1 i 3 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice, przyjętego uchwałą Nr LVI/508/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2018 r. Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice prowadzony w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. 

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałki 9:00 - 17:00, od wtorku do piątku 7:15 - 15:15.

Rada Seniorów liczy 11 członków, zgłoszonych przez:
1) przedstawicieli osób starszych - 7 członków;
2) przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, obejmujących swym zasięgiem działania teren Gminy Pabianice - 4 członków.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów należy dokonywać na formularzach zgłoszeniowych, stanowiących:
1) dla przedstawicieli osób starszych - załącznik nr 1 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice;
2) przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, obejmujących swym zasięgiem działania teren Gminy Pabianice - załącznik nr 2 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice.

Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany:
1) w przypadku przedstawicieli osób starszych - przez osoby starsze, zamieszkujące na terenie gminy, udzielające poparcia danej kandydaturze;
2) w przypadku przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, obejmujących swym zasięgiem działania teren Gminy Pabianice - zgodnie z zasadami wynikającymi ze statutu tego podmiotu lub innego dokumentu wewnętrznego (np. regulaminu).

Do zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów, należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów oraz o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice.

Zgłoszenia kandydatów, będących przedstawicielami osób starszych dokonuje się bezpośrednio do Wójta Gminy Pabianice, przy czym:
1) osobę na kandydata do Rady Seniorów może zgłosić grupa co najmniej 15 osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących na stałe na terenie Gminy Pabianice;
2) udzielić poparcia można tylko jednemu kandydatowi;
3) udzielenie poparcia więcej niż jednemu kandydatowi powoduje, iż poparcie to nie będzie uwzględnione w stosunku do wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Podmioty, działające na rzecz osób starszych, obejmujące swym zasięgiem działania teren Gminy Pabianice zgłaszają swoich kandydatów bezpośrednio do Wójta Gminy Pabianice, z zachowaniem zasad wskazanych w § 11 statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice.

Wójt Gminy Pabianice dokona weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatów do Rady Seniorów  w terminie 7 dni po upływie terminu zgłaszania kandydatów. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych oraz załączników.

Zgłoszenia złożone po terminie, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

W przypadku zgłoszeń zawierających braki, Wójt Gminy Pabianice wezwie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

W przypadku gdy liczba kandydatów zgłoszona przez podmioty określone w § 8 statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice byłaby większa niż 11 osób, Wójt Gminy Pabianice zarządzi zebranie wyborcze, które wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów członków do Rady Seniorów.

Zebranie wyborcze zarządzone zostanie w terminie nie przekraczającym 21 dni licząc od daty otrzymania przez ostatniego z kandydatów wezwania do uzupełnienia wniosku, lub jeżeli taka okoliczność nie wystąpiła, w terminie 21 dni licząc od upływu terminu zgłaszania kandydatów. Zawiadomienie w tej sprawie, zawierające informacje o terminie, miejscu, porządku oraz informacje o zgłoszonych kandydatach na członków Rady, zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pabianicach oraz na stronie internetowej gminy co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wyborczego.

Formularze zgłoszeniowe oraz Statut Rady dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach (www.pabianice.bip.local) w dziale „Gminna Rada seniorów”.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice przedstawicieli osób starszych, zamieszkujących na terenie gminy (zał. nr 1 do Statutu Rady Seniorów) (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz zgłoszeniowy kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz osób starszych (zał nr 2 do Statutu Rady Seniorów (98.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice (zał. nr 3 do Statutu Rady Seniorów) (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Mariusz Rzepkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2018-07-31 12:38:26
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2018-08-01 09:00:08
Ostatnia zmiana:2018-08-01 09:02:36
Ilość wyświetleń:1772