Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

mgr Marcin Wieczorek


tel/fax: (0-42) 213-96-76 wew. 130

Przyjęcie interesantów: Poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00 pokój nr 1

KOMPETENCJE WÓJTA

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

Do zakresu zadań Wójta należy:

 • Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu orazjego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników referatów i poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Przewodniczącego Rady Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania wjego imieniu decyzji administracyjnych,
 14. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych, wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Chodasewicz
Data utworzenia:2003-09-01 12:21:44
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2008-11-02 12:14:23
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2008-11-02 12:19:42
Ostatnia zmiana:2018-11-21 14:39:53
Ilość wyświetleń:10584