Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY PABIANICE
ogłasza konkurs
na stanowisko  dyrektora
Gminnego Domu Kultury, Bychlew 107B.

Wymagania kwalifikacyjne  kandydatów:

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.)
5) wykształcenie wyższe;
6) minimum  3 – letni staż pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem instytucją kultury lub jednostką finansów publicznych;
7) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym( praca przy komputerze).


II.Wymagania  dodatkowe:

1) znajomość przepisów wynikających z ustaw:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.),
- ustawy  z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 ze zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
2) wiedza z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, kodeksu pracy, ochrony danych osobowych,
3) znajomość zagadnień związanych z pozyskianiem środków pozabudżetowych, w tym unijnych na realizację projektów kulturalnych,
4) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury,
5)  umiejętność obsługi komputera,
6)  umiejętność pracy w zespole,
7) prawo jazdy kat. B,
8) kreatywność, inicjatywa i efektywność w wykonywaniu zadań.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) zarządzanie GDK  i reprezentowanie  na zewnątrz.
2) zarządzanie gminnymi bibliotekami.
3) inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej na terenie gminy.
4) organizowanie imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych.
5) prowadzenie aktywności kulturalnej poprzez działalność zespołów artystycznych, kół, klubów i ognisk artystycznych.
6) tworzenie rocznych planów finansowych GDK.
7) czuwanie nad racjonalnym, efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi  i materialnymi.
8) pełnienie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w GDK oraz bibliotekach gminnych na podstawie umowy o pracę.

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny
2) życiorys (CV)
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolnosci do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału “zapytania o udzielenie informacji o osobie”z Krajowego Rejestru Karnego);
7) oświadczenie kandydata o braku skazania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.)
8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym( praca przy komputerze);
9) dyplom ukończenia szkoły wyższej ( również licencjat)
10) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku Dyrektor Gminnego Domu Kultury ( kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczeń, certyfikatów, ukończonych kursów, szkoleń) ;
11) kserokopie dokumentów potwierdzajacych staż pracy – świadectw pracy, innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu;
12) oświadczenie kandydata o następującej treści: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia i udokumentowania przez Wójta Gminy Pabianice postepowania konkursowego. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1) jednoczesnie oświadczam,że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej I zrozumiałej formie, zgoda została wyrazona przeze mnie dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o przysługującum mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie”
13) pisemną koncepcję funkcjonowania GDK ( programową, organizacyjną i finansową) opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu , ze szczególnym uwzględnieniem perspektywistycznej wizji rozwoju działalności GDK , współpracy z placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami kulturalnym, gospodarowania środkami finansowymi i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej.

 List motywacyjny, CV, oświadczenia , kwestionariusz osobowy powinny być własnorecznie podpisane przez kandydata, kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrujac je własnoręcznym podpisem i datą.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie powołania na czas określony , pięciu lat.

VI. Termin i miejsce  składania dokumentów aplikacyjnych:

1.Dokumenty  aplikacyjne należy złożyć   w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ( sekretariat- pokój nr 2) lub  przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Pabianicach , ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice    w zamkniętej  kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu  i numeru telefonu kontaktowego  dopiskiem “ konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury ”   - w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00

( w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Pabianicach)


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie bedą rozpatrywane.


VII. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno - finansowymi działalności Gminnego Domu Kultury:
Dokumenty dotyczące warunków organizacyjno - finansowych działalności Gminnego Domu Kultury wbędą dostępne w Urzędzie  Gminy w Pabianicach , ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice  I pietro , pok. 18, w godzinach pracy jednostki.

 VIII. Informacje dodatkowe.
1. Informacja o wyniku konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach  pod adresem pabianice.bip.local oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pabianicach.
2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie i ocena ofert pod względem formalnym ( bez udziału kandydatów);
II etap-  zapoznanie się pisemna koncepcją funkcjonowania GDK przedstawioną przez kandydatów oraz  rozmowy kwalifikacyjne -  z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Równocześnie organizator konkursu informuje, że :

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Pabianice , Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21 , 95-200 Pabianice.
2.Podane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury.
3. Odbiorcą danych osobowych bedzie Gmina Pabianice oraz urzędy, organy i instytucje, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Gmina ma obowiązek przekazać dane osobowe.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody, przy czym jej brak spowoduje brak możliwości udziału w konkursie.
5. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa.
6. Kontakt z administratorem danych osobowych : iod@pabianice.gmina.pl

 

 

 

 


 

Załączniki

Zarządzenie Wójta Gminy Pabianice nr 63/2019 (117.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy (10.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenia dla kandydatów (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Maria Tum
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-08-06 11:55:28
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-08-06 12:00:33
Ostatnia zmiana:2019-08-06 12:00:48
Ilość wyświetleń:470