Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze
- Inspektor ds. inwestycji
w Referacie Dróg i Planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- ukończony 18 rok życia,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- wykształcenie wyższe
2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku budownictwo lub architektura,
3) dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
4) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z koordynacją  procesu inwestycyjnego,
5) biegła znajomość zagadnień prawa budowlanego, realizacji inwestycji i zamówień publicznych,
6) umiejętność samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego,
7) umiejętność sporządzania kosztorysów oraz ich weryfikacji,
8) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych,
9) znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,
10) biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.
2) Wymagania dodatkowe:
- rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
- łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym
Do zadań na stanowisku inspektor ds. inwestycji należy:
1. Przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych i remontów,
w tym:
a) przygotowanie zleceń na wykonanie dokumentacji projektowych inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania,
b) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
c) bieżąca kontrola inspektorów nadzoru nad realizacją inwestycji zleconych wykonawcom,
d) przygotowanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej z tym związanej,
e) organizowanie bądź współudział w organizowaniu przetargów na prace projektowe                          i wykonawcze.
2. Sporządzanie wniosków w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji /środki z UE, środki krajowe/,
3. Egzekwowanie prawidłowości i rzetelności realizacji umów z wykonawcami, w tym gwarancji, rękojmi i odbiorów technicznych oraz wykonywanie przeglądów technicznych przed upływem gwarancji,
4. Rozliczanie prowadzonych inwestycji,
5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań na stanowisku pracy,
6. Sporządzanie dokumentacji po zakończeniu inwestycji w celu przekazania do majątku gminy,
7. Opracowanie niezbędnych analiz i prognoz finansowych inwestycji,
8. Analizowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie działania stanowiska,
9. Sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu działania stanowiska pracy na dany rok budżetowy,
10. Ścisła współpraca z Referatem Finansowym w zakresie realizacji budżetu oraz stanowiskiem ds. gospodarki przestrzennej przy realizacji inwestycji i opracowywaniu planu przestrzennego zagospodarowania,
11. Przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - w zakresie wykonywanych zadań,
12. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych w tym uchwał Rady Gminy Pabianice i zarządzeń Wójta Gminy Pabianice w zakresie wykonywanych zadań.
13. Pomoc Radzie Gminy, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym w wykonywaniu ich zadań – w zakresie wykonywanych zadań,
14. Przygotowywanie sprawozdań, ocen , analiz, bieżących informacji - w zakresie wykonywanych zadań.
3. Warunki pracy na stanowisku
- pełny wymiar czasu pracy,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
- kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientem Urzędu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy
w Pabianicach
W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach nie wyniósł co najmniej 6%
 (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).
 
5. Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
2) własnoręcznie podpisany życiorys,
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu)
4) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
5) własnoręcznie podpisane oświadczenia:
a) o nieposzlakowanej opinii,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
c) posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy
d) własnoręcznie podpisane oświadczenie że stan zdrowia pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru
    (wg. wzorów dostępnych na BIP Urzędu)
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.
 


6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów
1) wymagane dokumenty aplikacyjne można:
a) złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 - w sekretariacie lub
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia:
"konkurs na stanowisko  inspektor ds. inwestycji".
3) dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16.09.2019 r. do godziny 14:00,
4) o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,
5) aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,

6) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
7) Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji - pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
8)  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pabianicach
ul. Torowa 21.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21.
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
1) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych bedą przechowywane zgodnie z Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz .U. 2018 poz. 217),
2) Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
3) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie odbierane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930/.


Pabianice, dnia 03.09.2019 r.

 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie1 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie2 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie3 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie4 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZgodaNaPrzetwazanieDanych (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz-osobowy-kandydata-2019 (10.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wynikach naboru (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Mariusz Rzepkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-09-03 12:45:05
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-09-03 13:16:18
Ostatnia zmiana:2019-11-12 13:12:53
Ilość wyświetleń:599