Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

OŚN.6220.8.2017


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Stosownie do art. 49,10 i 61§4 ustawy z dnia 14czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2013 roku  poz.267 z późniejszymi zmianami), w związku z art.21 ust.2 pkt.9 , art.33 ust.1 pkt. 2,5 i 7, art.35 ,art.39 ust.1 pkt.4 i art.41 , ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r poz.353),

zawiadamiam,

że w dniu 07.12.2017r. na wniosek inwestora:  Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. ul. Sanitariuszek 66 , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Rozbudowie placu tymczasowego magazynowania osadu ( ob. nr 11.3) przy ITPO w Grupowej Oczyszczalni Ścieków ŁAM", na dz. nr 115, 116, 138/1, 139/1, 143/1, 145/147/1, obręb 0015 Okołowice gmina Pabianice.
 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. Nr 17.

Uwagi i Wnioski można składać pisemnie w terminie do dnia 08.01.2018r. w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. Nr 17 (w godz. 7:15 - 15:00, poniedziałek 9:00 -17:00).     

Pabianice 07.12.2017 r.

Z up. Wójta Gminy Pabianice
Sylwester Izbicki
Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Załączniki

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Urszula Czerwonka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2017-12-07 09:25:05
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2017-12-07 09:42:09
Ostatnia zmiana:2017-12-07 09:42:28
Ilość wyświetleń:1380