Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pabianice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz uchwały Nr IV/34/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 lipca 2019 r. do 7 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach w godzinach od 12:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (w sekretariacie pok. 1) lub na adres Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2019  r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach  o godz. 13:00.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew,
- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (pok. 11 lub w sekretariacie pok. 1),
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl  
 

w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice oraz jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane dla potrzeb procedury sporządzania projektu planu.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

Załączniki

20190708_Obwieszczenie (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20190708_03_PrognozaOddzialywania (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20190708_02_RysunekPlanu (271.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20190708_01_ProjektUchwaly (810.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20190708_01_04_PrognozaOddzialywaniaRys (217.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Marcin Krzemiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-07-08 13:59:22
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-07-08 14:22:43
Ostatnia zmiana:2019-07-08 14:22:55
Ilość wyświetleń:402